Pensioenen: wat is er de laatste tijd veranderd?

We zagen dat de laatste maanden grote inspanningen geleverd werden om de pensioenrechten van de zelfstandigen gelijk te stellen met die van de andere leden van de actieve bevolking. Maar zijn hiermee alle discriminaties van de baan? En zijn er de laatste maanden nog andere veranderingen geweest op het vlak van pensioenen? Dit gaan we nu bekijken.

Toch nog onrechtvaardigheden...
Ondanks de recente volledige gelijkschakeling van het minimumpensioen van de alleenstaande zelfstandigen met dat van de werknemers, hebben sommige mensen nog altijd te kampen met onrechtvaardigheden. Inderdaad, om recht te hebben op dit minimumpensioen moet iemand nog altijd minstens 30 jaar als werknemer en/of als zelfstandige gewerkt hebben. Er wordt inderdaad spijtig genoeg nog geen rekening gehouden met een loopbaan als statutair ambtenaar.  Een persoon met een loopbaan van 22 jaar als werknemer en/of als zelfstandige en 23 jaar als statutair ambtenaar, heeft hierdoor in het stelsel van de werknemers en/of zelfstandigen geen recht op een minimumpensioen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil deze vereiste van 30 jaar tot 20 jaar terugbrengen.

Nog een andere maatregel...
Men probeert reeds verschillende jaren de bevolking aan te zetten om aan pensioenplanning te doen. Aangezien het zeer lage bedrag van het wettelijke pensioen (de eerste pijler van het pensioenstelsel) van de zelfstandigen, is dit vooral voor hen van groot belang. Voor de zelfstandigen bestaan er twee formules van tweede pijler. Enerzijds is er het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waaraan de zelfstandige tot maximum 8,17% van zijn netto belastbaar inkomen mag besteden. Anderzijds bestaat er de Individuele Pensioentoezegging (IPT), waardoor de zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap een soort groepsverzekering kunnen genieten. Om via deze vorm van aanvullend pensioen aan pensioensparen te doen, is echter het bestaan van een vennootschap noodzakelijk. Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon zijn hiervan uitgesloten. Ministers van Pensioenen Bacquelaine en van Zelfstandigen Borsus willen ook deze ongelijkheid wegwerken door een POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen in te voeren. Dit voorstel werd door de ministerraad goedgekeurd, maar moet nu nog de wetgevende weg volgen. De invoering wordt voor 2017 verwacht, maar niets is zeker. Deze maatregel wil een probleem verhelpen, namelijk dat de zelfstandige natuurlijke persoon door het VAPZ slechts een klein deel van zijn inkomens kan sparen, waardoor hij slechts weinig extra pensioen kan krijgen.

Legerdienst zal eindelijk meetellen voor pensioen
Tot nu toe telde de legerdienst (of de burgerdienst) niet voor iedereen mee bij de berekening van de carrière. Voor zelfstandigen en werknemers in de privésector telde de leger- of burgerdienst slechts onder bepaalde voorwaarden mee, dus niet automatisch. In april besliste de regering deze onrechtvaardigheid weg te werken door deze voorwaarden te schrappen. Het Koninklijk Besluit voor die regeling is op 5 augustus in het Staatsblad verschenen.  Men zal nog wel tot 1 juli 2017 moeten wachten alvorens deze regel in voege treedt. Van dan af zullen elk jaar ongeveer 1500 gepensioneerden van deze maatregel kunnen genieten.

Het is duidelijk dat er aan het dossier pensioenen verder gesleuteld wordt.