Op welke bescherming hebt u als zelfstandige in hoofdberoep recht?

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben een eigen statuut en dus ook eigen socialezekerheidsregels. Zelfstandigen in bijberoep vallen onder de regels van het statuut dat ze in hoofdberoep uitoefenen. Welke bescherming geniet een zelfstandige in hoofdberoep? 

De plichten …

Een zelfstandige is verplicht

  • zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds
  • sociale bijdragen te betalen
  • zich aan te sluiten bij een ziekenfonds

De rechten

Als een zelfstandige zijn wettelijke verplichtingen naleeft, dan heeft hij recht op

  • uitkeringen in het kader van de ziekte-en invaliditeitsverzekering voor geneeskundige zorgen en in geval van arbeidsongeschiktheid;
  • een wettelijk pensioen;
  • verschillende types van gezinsbijslagen: kinderbijslag, kraamgeld of een adoptiepremie …
  • moederschapsverlof: acht weken (negen bij meerlingen). Moeders die een zelfstandige activiteit uitoefenen, hebben na de geboorte van hun kind ook recht op 105 dienstencheques (a rato van 9 euro per dienstencheque) met een geldigheidsduur van acht maanden.
  • een faillissementsverzekering: in geval van een faillissement of noodgedwongen stopzetting kunt u een tijdelijke uitkering krijgen en kunt u uw recht op een ziekteverzekering en kinderbijslag gedurende maximaal vier kwartalen behouden.