Ons erfrecht: welke wettelijke reserve voor de ouders?

De langstlevende huwelijkspartner en de kinderen van de erflater zijn en blijven, zoals we reeds zagen, wettelijk beschermde erfgenamen. Ook de (groot-)ouders van de erflater zijn, indien de erflater geen kinderen noch kleinkinderen heeft, in het erfrecht dat nog iets meer dan een jaar van kracht blijft, beschermde erfgenamen. In het nieuwe erfrecht is dit echter niet meer het geval. Hoe groot is hun wettelijk gereserveerde deel?

De huidige reserve van de ouders

We benadrukken nogmaals dat er in de huidige wet slechts een wettelijke reserve is voor de bloedverwanten in opgaande lijn, indien de erflater zelf geen kinderen heeft. Indien een kind van de erflater vóór zijn vader of moeder overlijdt, krijgen zijn eigen kinderen, via plaatsvervulling, het deel waarop hun vader of moeder recht had, en hebben zij dus voorrang op de ouders van de erflater.
Elke ouder (of bloedverwante in opgaande lijn van de erflater van moeders- of vaderszijde) heeft wettelijk een recht op één vierde van de erfenis. Als beide ouders nog leven, hebben ze dus samen recht op de helft van de erfenis en bedraagt het beschikbare deel de helft. Is slechts één van de ouders van de erflater nog in leven, dan krijgt die een vierde en bedraagt het beschikbare deel drie vierde van de erfenis.

Deze ouderlijke reserve is echter niet absoluut. Als de erflater een schenking gedaan had aan zijn huwelijkspartner of – sinds herziening van het erfrecht in 2007 – de wettelijk samenwonende partner of ten voordele van deze partner een testament opgesteld had, dan kunnen zijn ouders hun reserve verliezen.

En in de toekomst? Onderhoudsplicht!

Deze ouderlijke reserve bestaat nog in weinig landen. Het nieuwe erfrecht schaft ook bij ons de reserve van de ouders af. Toch moet de erflater zich geen zorgen maken voor zijn ouders, indien hij de totaliteit van zijn nalatenschap aan zijn partner – voortaan ook de feitelijk samenwonende partner - laat. De afschaffing van de wettelijke reserve voor de ouders wordt inderdaad gecompenseerd door een onderhoudsplicht voor de behoeftige ouders van de erflater. Die onderhoudsplicht wordt per ouder (of bloedverwanten in opgaande lijn van de erflater) beperkt tot één vierde van de nalatenschap - dus juist het deel waar die ouder vroeger recht op had.

Let op: tot het in voege treden van het nieuwe erfrecht bestaat de wettelijke reserve voor de (groot-)ouders nog.

We hebben het in onze laatste artikels veel gehad over de wettelijke reserve. De vraag is nu hoe dat gereserveerde deel berekend wordt.