Ons erfrecht: de mogelijkheden van een erfovereenkomst na 2018

Erfovereenkomsten zijn in principe verboden. Toch is zo'n overeenkomst in de huidige situatie in bepaalde specifieke gevallen wel toegelaten. Het nieuwe erfrecht wil de erflater meer vrijheid geven. 

Wat heeft de erfhervorming in verband hiermee voorzien?

Een erfovereenkomst blijft in principe verboden, maar...

De huidige uitzonderingen blijven behouden. Daarenboven wordt er toch meer vrijheid gegeven. Het nieuwe erfrecht wijdt zelfs een hele titel (Titel II bis) aan erfovereenkomsten.

De ouderlijke boedelverdeling, die reeds bestond en via een testament geregeld werd, wordt nu uitgebreid tot een "familiepact", waarbij de kinderen betrokken worden. Let wel, deze term "familiepact" komt in de wet nergens voor. Het grote voordeel hiervan is dat, vermits de kinderen al van in het begin bij de verdeling betrokken worden, zij van alles op de hoogte zijn, zodat dit het risico op een ruzie over de verdeling veel kleiner maakt.  Op die manier hebben zowel de erflater als de erfgenamen een grotere gemoedsrust. De nieuwe wet zegt (artikel 1100/1 § 3): "Overeenkomsten of bedingen onder bezwarende titel betreffende de eigen toekomstige nalatenschap van een partij kunnen wel geldig worden gesloten of opgemaakt in de vorm van een notariële akte wanneer zij onder bijzondere titel zijn [...]"

Voortaan uitdrukkelijk toegelaten

De nieuwe wet voorziet dus dat het volgende uitdrukkelijk is toegelaten in de toekomst:

  • Het bepalen van de waarde van de schenking. Door de ondertekening van de erfovereenkomst gaan de erfgenamen akkoord met de waarde van een schenking.
  • Het schenken dat een generatie overslaat. Grootouders kunnen hun kleinkinderen aanduiden als rechtstreekse erfgenaam, in de plaats van de ouder van de kleinkinderen, mits akkoord van deze ouder. Dit doet geen afbreuk aan het gereserveerde deel van de kinderen.
  • Het afstaan van de mogelijkheid tot inkorting tegen een schenking. Reservataire erfgenamen verklaren dan dat, op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap, ze geen inkorting zullen eisen tegen een schenking.
  • Het akkoord gaan van de erfgenamen met een schenking aan een niet-erfgenaam.
  • Door een "globale erfovereenkomst" kunnen ouders met hun kinderen en eventuele stiefkinderen en kleinkinderen een globale overeenkomst sluiten over hun erfenis.

Als we het principe mogen samenvatten, dan kunnen we zeggen dat door een erfovereenkomst voortaan meer zekerheid gegeven wordt aan de erflater dat zijn wil nageleefd zal worden, vermits de erfgenamen, die bij de overeenkomst betrokken werden, hun akkoord gegeven hebben.