MyPension.be: wat is er nieuw?

Welke informatie is er te vinden op MyPension.be? In grote lijnen is de website opgesplitst is 2 delen: enerzijds een deel "mijn wettelijk pensioen", anderzijds een deel "mijn aanvullend pensioen". 

I. Mijn wettelijk pensioen

Momenteel is enkel het deel "mijn wettelijk pensioen" behoorlijk volledig en functioneel. Wat kan men er zoal vinden?

- Mijn gegevens: deze rubriek dient om alle persoonlijke gegevens waarover de pensioendienst beschikt te raadplegen en, indien nodig, aan te passen. Zo bent u er zeker van dat de pensioendienst geen verkeerde gegevens bezit en u steeds kan bereiken.

- Mijn pensioenloopbaan: is zeker de belangrijkste rubriek van uw dossier. Deze rubriek geeft een overzicht van de gegevens over uw carrière zoals de pensioendienst deze bezit. U krijgt er op een balk een duidelijk zicht op uw carrière als werknemer, als zelfstandige en/of als ambtenaar. Verder kunt u de details zien van het jaar, de status (beroepsloopbaan), de werkgever, het aantal gewerkte dagen per jaar en het ontvangen loon. De gegevens die de pensioendienst bezit zijn natuurlijk niet noodzakelijk juist of volledig. Hier kunt u eveneens onvolledigheden melden. In veel gevallen kunt u zo een rechtzetting verkrijgen. Opgelet, de periode van de dienstplicht is meestal onbekend.

- Wanneer kan ik met pensioen? Dit is vanzelfsprekend voor veel mensen een heikel punt. Sinds 21 januari van dit jaar kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hier hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen. Opgelet: de "vroegst mogelijke pensioendatum" wil niet zeggen "met een volledige loopbaan"! De website zegt duidelijk "Als u uw huidige beroepsactiviteit verderzet tot [datum], dan hebt u vanaf dan recht op uw pensioen in alle stelsels."

- Mijn dossierstatus: deze rubriek geeft een stand van zaken van uw dossier. Vermits de pensioeninstellingen zich nog in een overgangsperiode bevinden, zijn deze gegevens echter verre van volledig. Normaal vindt u hier de jaaruittreksels voor het pensioen.

- Mijn pensioen aanvragen: hier kunt u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uw pensioen of een inkomensgarantie voor ouderen (Igo) aanvragen. Let wel, u kunt uw aanvraag ten vroegste één jaar vóór de ingangsdatum van uw pensioen indienen. Het is best dat u, wanneer u uw pensioen aanvraagt, zeker bent dat uw dossier volledig in orde is.

II. Mijn aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen. Het is het pensioenplan of de groepsverzekering die door de werkgever aangeboden wordt of die door de zelfstandige afgesloten wordt. Op dit ogenblik is dit deel van de website nog niet operationeel. De databank tweede pijler (DB2P) zal normaal gezien vanaf eind 2016 kunnen geraadpleegd worden. Sigedis, de vzw die de databank beheert, zal dan alle aangeslotenen een jaarlijks overzicht bezorgen van de totale aanvullende pensioenopbouw. Tot dan moet u zich richten tot de pensioeninstelling die uw pensioenrechten beheert, of tot uw werkgever of sectorale inrichter.

En verder nog : zijn pensioen ramen 

Vanaf uw 55ste, maar ten vroegste vijf jaar voor de vroegst mogelijke aanvangsdatum van uw pensioen, kunt u een raming aanvragen van het bedrag van uw wettelijk pensioen. Het is mogelijk dit te herhalen indien uw loopbaansituatie verandert. Begin 2017 komt er bovendien de mogelijkheid om op de website zelf dat bedrag te laten ramen. Die inschatting zal gemaakt worden op basis van de gegevens over uw loopbaan die al bekend zijn. Hoe de berekening juist zal gebeuren, is nog onduidelijk, aangezien bepaalde gegevens slechts op het moment van de pensioentoekenning beschikbaar zijn.

En... wat vind ik er niet?
MyPension.be beschikt niet over de gegevens in het kader van pensioensparen. Dit gebeurt immers op eigen initiatief bij een bank- of verzekeringsmaatschappij. Voor alle informatie hierover moet u zich tot deze instellingen wenden.

Hoewel MyPension.be nog enkele tekortkomingen vertoont en in vele aspecten onvolledig is, toch zal het systeem voor veel mensen een enorme hulp zijn. Het is een zeer grote stap voorwaarts in vergelijking met de situatie van enkele jaren terug.