Minimumpensioen zelfstandigen en werknemers weldra even hoog.

We hebben reeds uitvoerig uitgelegd dat de pensioenen van de zelfstandigen een pak lager liggen dan die van de werknemers, en veel lager dan die van de ambtenaren. Toch komt er nu eindelijk schot in de zaak. De laatste twee regeringen hebben ingezien dat deze ongelijke en onrechtvaardige behandeling niet meer te verantwoorden kon zijn.

Een eerste stap...
In december 2012 werd beslist het minimumgezinspensioen van de zelfstandigen vanaf 1 april 2013 gelijk te schakelen met het minimumgezinspensioen van de werknemers. In vergelijking met 10 jaar daarvoor steeg het minimumpensioen op jaarbasis met zo'n 6.800 EUR. Van 823,1  EUR per maand in 2003 bereikte het minimumgezinspensioen van de zelfstandige in 2013 zo'n 1.386,40 EUR, in 2015, 1.403,72 EUR.  En vermits zelfstandige gepensioneerden sedert 2008 de kleine risico's niet meer moeten betalen, kan daar nog ongeveer 1.500 EUR aan toegevoegd worden.  Let op, deze berekeningen hebben betrekking op een volledige loopbaan van 45 jaar. Voor wie dus minder dan 45 jaar gewerkt heeft, wordt het bedrag proportioneel verminderd. En het ging hier enkel om de minimumgezinspensioenen. Voor de alleenstaande zelfstandigen en voor de mensen met een gemengde loopbaan bleef de grote ongelijkheid nog wel bestaan.

...en een tweede
In het federaal regeerakkoord van de regering Michel staat: “De laatste overblijvende verschillen tussen de minimumpensioenen van zelfstandigen en het algemeen stelsel zullen worden afgeschaft. De regering zal het pensioen van alleenstaande zelfstandigen afstemmen op dat van alleenstaande loontrekkenden.” En de regering beweerde ook werk te willen maken van een oplossing voor de negatieve impact van een gemengde loopbaan op het minimumpensioen. Terwijl het principe van de volledige gelijkschakeling al verworven was met de goedkeuring van de programmawet van 19 december 2014, was de werkelijke inwerkingtreding ervan slechts voorzien op 1 augustus 2016. Dit gaf de indruk dat deze problematiek voor de regering geen prioriteit verdiende.  Maar op 13 februari 2015 werd door minister Borsus aangekondigd dat er budget kon vrijgemaakt worden om deze maatregel vervroegd in werking te laten treden, namelijk vanaf 1 april 2015. Zo werd het maandelijks minimaal alleenstaandenpensioen voor de zelfstandigen opgetrokken van 1.060,94 EUR naar 1.123,33 EUR. Het overlevingspensioen steeg van hetzelfde bedrag naar 1.105,67 EUR.  Dankzij de "aanpassing aan de welvaart" zullen deze pensioenen op 1 september 2015 nog lichtjes stijgen. Ook aan de verhoging van de minimumpensioenen voor de gepensioneerden met een gemengde loopbaan zal de regering werken en hiervoor zijn in 2015 en 2016 de budgetten vrijgemaakt.

Dit is een enorme stap in de goede richting, zodat de zelfstandigen niet meer als tweederangsburgers of tweederangsgepensioneerden zouden beschouwd worden. Een brood kost voor een gepensioneerde zelfstandige inderdaad niet minder dan voor een gepensioneerde ambtenaar!