Kunt u werknemers verplichten om gezonder te gaan leven?

Wanneer een werknemer ziek wordt, heeft hij rechten en plichten. Hij moet zijn werkgever op de hoogte brengen van zijn ziekte op een manier en binnen een termijn die in het arbeidsreglement of in de collectieve arbeidsovereenkomst vermeld staan. Daartegenover staat dat werknemers met ziekteverlof recht hebben op de doorbetaling van hun volle loon gedurende een bepaalde periode van de opschorting van hun contract. Sinds de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden werden bepaalde – maar nog niet alle –verschillen afgeschaft. Door de afschaffing van de carenzdag hebben werklieden vanaf 1 januari 2014, net zoals bedienden, recht op hun gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, ongeacht de duur ervan. Na de eerste maand neemt de sociale zekerheid de betaling van de werkgever over en betaalt 60% van het inkomen van de verzekerde werknemer uit (tot een maximumbedrag).

Een werkgever kan een nadeel ondergaan van de gezondheidstoestand van zijn werknemer. Als hij meent dat de gezondheid van zijn werknemer het gevolg is van diens "leefstijl", zou hij dus geneigd kunnen zijn om zijn werknemer aan te zetten gezonder te gaan leven. Maar mag hij dit?
Een delicate situatie

Eerst en vooral ligt deze situatie zeer moeilijk. De aard van de ziekte is immers een privéaangelegenheid, gedekt door het medisch geheim. Als de werkgever niet weet wat de ziekte van zijn werknemer is, hoe kan hij dan beweren dat de ziekte het gevolg is van een "ongezonde" levensstijl? Aan de andere kant is het duidelijk dat een werkgever niet noodzakelijk blij zal zijn met (al te frequente) afwezigheden van een werknemer. Zijn collega's, die het werk moeten overnemen, evenmin.

Toch staat de werkgever er niet totaal machteloos bij. Hij mag immers beroep doen op een controlearts. De werknemer mag niet weigeren een door de werkgever gemachtigd en betaald controlearts te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. De werkgever mag ook een controlearts sturen telkens als hij dit nodig acht, dus bijvoorbeeld bij elke verlenging van een ziekteperiode.

Alleen preventief
De arbeidsovereenkomst voorziet dat de werknemer bepaalde taken uitvoert: als hij dit door zijn ongezonde levensstijl niet kan, dan kan de werkgever hem op zijn verplichtingen wijzen, met de bedoeling dat hij zijn taken wel kan uitvoeren. De werkgever mag zich echter niet mengen in het privéleven van zijn werknemers, ook niet om hen aan te zetten gezonder te leven. Hij mag echter wel preventief te werk gaan. Zo kunnen werkgevers hun werknemers aanzetten tot een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld door het aanbieden van gezonde voeding in het restaurant van de onderneming, door het schenken van sportcheques, door het ter beschikking stellen van een fitnesszaal, door het organiseren van sportactiviteiten, enz. Het blijft echter allemaal wel een aanzetten tot een gezond leven, de werknemer kan niet verplicht worden hiervan gebruik te maken.

De werkgever mag zijn werknemers niet verplichten om gezonder te gaan leven, hij kan alleen al het mogelijke doen om zijn medewerkers hiertoe aan te zetten.