Ik werk als grenswerknemer in Nederland, Frankrijk of Luxemburg. Krijg ik dan een Belgisch of een Nederlands/Frans/Luxemburgs pensioen?

We zagen dat vele van onze landgenoten hun Belgisch pensioen in het buitenland genieten. Maar ook het omgekeerde bestaat. Deze landgenoten wonen bij ons, maar ontvangen een pensioen uit het buitenland. In de meeste gevallen gaat het om wat men vroeger "grensarbeiders" noemde, al zijn het lang niet allemaal arbeiders. De term “grenswerknemer” lijkt dus beter aangepast.

Het gaat dus om vroegere werknemers die in een buurland (meestal Nederland, Frankrijk of Luxemburg) tewerkgesteld waren, maar hun hoofdverblijfplaats in België behielden. Volgens de Federale Pensioendienst gaat het om zo'n 150 000 landgenoten. Deze personen komen in aanmerking voor een buitenlands pensioen.

Eén principe: waar de socialezekerheidsbijdragen ingehouden werden, daar krijgt men een pensioen.

Dit betekent: wanneer de socialezekerheidsbijdragen in België betaald werden, krijg je een Belgisch pensioen. Dit is natuurlijk zo wanneer je in België gewerkt hebt, maar ook in het buitenland, indien de werkgever in België gevestigd was. In het andere geval, wanneer deze socialezekerheidsbijdragen in het buitenland betaald werden, dan val je onder de pensioenwetgeving van het land van tewerkstelling en ontvang je een buitenlands pensioen. Je moet dit pensioen dus ook in het buitenland aanvragen, bij een buitenlandse pensioeninstelling.

Dit is eveneens het geval voor wie in België woont en in een ander land (vaak een niet-buurland) voor een korte of lange periode gewerkt heeft. Ook voor hen geldt hetzelfde principe: onze pensioendiensten betalen geen pensioen voor periodes die in het buitenland gepresteerd werden, wanneer in ons land geen socialezekerheidsbijdragen betaald werden.

Een afgeschafte gunstregeling

Tot voor kort (2015) genoten deze grenswerknemers in bepaalde gevallen een gunstregime. Ook al werden de socialezekerheidsbijdragen in het buitenland betaald, toch kregen ze minimaal het pensioenbedrag waarop ze recht zouden gehad hebben, hadden ze in België gewerkt. Dit wil zeggen dat, indien het buitenlandse pensioen lager lag, de Belgische pensioendiensten het verschil bijlegden. Nu werd dit regime echter afgeschaft en geldt het alleen nog voor werknemers die vóór 2015 als grens- of seizoenwerknemer gewerkt hebben en die vóór 1 december 2015 de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Ook zij die aan de voorwaarden voor een vervroegd rustpensioen beantwoordden, genieten nog van deze regel.

Een andere tegenslag voor vroegere grenswerknemers, meer bepaald voor hen die in Nederland gewerkt hebben: door een Nederlandse besparingsmaatregel ontvangen zij sinds 2011 33 euro per maand minder. De Belgische Federale Pensioendienst kan hier jammer genoeg niets aan doen, omdat om een zuiver Nederlandse maatregel gaat.

Het is dus wel degelijk altijd hetzelfde principe dat van kracht is: men ontvangt het pensioen van het land waar men tijdens zijn activiteit ook de socialezekerheidsbijdragen betaald heeft.