Ik kies voor een landingsbaan! Welke invloed op mijn pensioen?

Er bestaan verschillende soorten tijdskrediet. Het eindeloopbaantijdskrediet - vaak korter uitgedrukt met de term landingsbaan - is een bijzondere vorm van tijdskrediet die zich richt tot de bedienden en arbeiders tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector aan het einde van hun loopbaan.

Het is immers duidelijk dat onze landgenoten langer aan het werk zullen moeten blijven. Één van de formules om dit draaglijker te maken is de landingsbaan. De Nationale Pensioenenquête, enkele jaren terug, benadrukte trouwens dat twee derde van de Belgen een eindeloopbaanbeleid verwachtte van de werkgevers, maar dat slechts 10% van hen effectief iets deed. De landingsbaan is in dit opzicht een doeltreffend maatregel.

Invloed op je wettelijk pensioen

Voor het wettelijk pensioen is hier geen fundamenteel verschil: hier wordt de periode eveneens gelijkgesteld, op voorwaarde dat de RVA een uitkering betaalt. Ook in dit geval hebben we te maken met een verstrenging van de voorwaarden.

Vóór 1 januari 2012 was dit mogelijk vanaf 50 jaar en voor onbepaalde duur. De gelijkstelling gebeurde op basis van het laatstverdiende loon. Van dat jaar af moest je minstens 55 jaar oud zijn en een minimumcarrière van 25 jaar achter de rug hebben. Ook in de gelijkstelling kwam er een verstrenging. De gelijkstelling gebeurde niet meer op basis van het laatstverdiende loon, maar op basis van een minimumrecht per loopbaanjaar (voor 2016, 23.374,55 EUR), tenzij in bepaalde gevallen (zware beroepen, knelpuntberoepen en ondernemingen in herstructurering).

Sinds 2015 is eindeloopbaantijdskrediet in principe nog altijd mogelijk vanaf 55 jaar, met een loopbaan van minimum 25 jaar. Deze minimumleeftijd verhoogt elk jaar met één jaar, totdat de minimumleeftijd in 2019 60 jaar bedraagt. De RVA betaalt echter slechts nog een uitkering vanaf 60 jaar. Volgens het principe dat er slechts gelijkstelling is op voorwaarde dat de RVA een uitkering betaalt, betekent dit dat een landingsbaan slechts interessant kan zijn vanaf 60 jaar. Men moet ook rekening houden met een bijkomende voorwaarde, namelijk dat men vroeger nooit tijdskrediet aangevraagd heeft.

Opgelet: er kunnen afwijkende regelingen zijn in functie van de cao en het paritair comité waarvan je afhangt. Om hier meer over te weten, doe je best beroep op de personeelsdienst van je werkgever.

Invloed op je aanvullend pensioen

Landingsbanen gaan gepaard met minder werken. Daarom hebben ze ook een impact op het aanvullend pensioen. Deze impact zal minder groot zijn bij een plan met vaste bijdragen dan bij een plan met vaste prestaties. In een plan met vaste bijdragen hangt het eindkapitaal vooral af van de beleggingsduur van de gestorte bijdragen. De beleggingsduur wordt echter steeds korter naarmate men dichter bij de eindleeftijd van 65 jaar komt, zodat de daling van het eindkapitaal niet zo groot zal zijn. In een plan met vaste prestaties zal het verlies dat veroorzaakt wordt door een landingsbaan iets hoger liggen.