Ik heb al een IPT. Wat kan ik nog veranderen?

U hebt al een individuele pensioentoezegging (IPT) afgesloten en bouwt zo via uw vennootschap een aanvullend pensioen op. Kunt u in de loop van het contract nog bepaalde wijzigingen doorvoeren?

Premie

Uw vennootschap betaalt de premie voor uw IPT. Die premie kan vrij bepaald worden, met respect voor de 80%-regel, op voorwaarde dat u een regelmatig maandelijks inkomen geniet. Om fiscaal te optimaliseren, ligt de premie dus best zo dicht mogelijk tegen een maximale invulling van de 80%-regel. Uw makelaar of boekhouder berekent voor u wat de maximale premie is. Uiteraard kan uw vennootschap er op een bepaald moment voor kiezen om een lagere premie te betalen of zelfs een jaarpremie volledig over te slaan. Hou er wel rekening mee dat uw eindkapitaal lager zal liggen als uw vennootschap op een bepaald moment lagere of zelfs helemaal geen premies gaat betalen.

Duur

De duurtijd van een IPT loopt meestal tot de 60ste of 65ste verjaardag van de verzekeringnemer. De kans bestaat dat dit in de toekomst zal verlengd kunnen worden tot de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. U kunt, als uw IPT vandaag loopt tot uw 60ste, vragen aan uw verzekeraar om dit te verlengen tot uw 65ste. Uw pensioenkapitaal op het einde van de rit zal dan uiteraard hoger zijn en u geniet tevens langer fiscaal voordeel. Ook ligt de eindbelasting op uw kapitaal lager wanneer u op 65ste opneemt in plaats van op 60.

In het licht van het begrotingsakkoord dat de regering Michel tijdens de zomer sloot, zouden de coalitiepartners een akkoord hebben bereikt om de regels voor de opname van het aanvullend pensioen af te stemmen op de nieuwe voorwaarden voor de opname van het wettelijk pensioen. Concreet zouden aanvullende pensioenprestaties voortaan pas opgenomen kunnen worden vanaf (maar niet verplicht op) de wettelijke pensionering. Dit impliceert dat het aanvullend pensioen vanaf 2018 in principe ten vroegste op 63-jarige leeftijd kan worden uitgekeerd

Afkopen

Het is niet mogelijk om uw contract af te kopen (en dus uw kapitaal op te vragen) vóór uw 60ste. Hebt u dringend geld nodig, dan kunt u wel een voorschot vragen op uw IPT. Daarbij gelden evenwel twee belangrijke voorwaarden:

  • De mogelijkheid om een voorschot op te vragen moet voorzien zijn in het reglement van uw contract.
  • U gebruikt het geld voor de aankoop, bouw of verbouwing van een vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Het vastgoedproject moet tot doel hebben een belastbaar inkomen te genereren.

Loopt uw IPT tot uw 65ste en wil u het kapitaal opvragen vanaf uw 60ste, dan is dat wel mogelijk. U betaalt dan wel een hogere eindbelasting.

Waarborgen

Met een IPT bouwt u een aanvullend pensioen op. Wil u op een bepaald moment ook aanvullende waarborgen genieten, zoals een dekking tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan kunt u deze aanvragen. De premie die u hiervoor moet betalen, hangt onder andere af van uw leeftijd. Daarnaast bestaat de kans dat u, ook afhankelijk van uw leeftijd en het verzekerde kapitaal, een medische vragenlijst moet invullen of bij de dokter langs moet gaan voor een controlebezoek.

Belegging

In een IPT kunt u beleggen in tak 21 (kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement) en/of in  tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen). Als uw verzekeraar dit toelaat, is het mogelijk om in de loop van het contract de precieze samenstelling hiervan aan te passen: meer of minder in tak 21/tak 23, andere fondsen … De kans bestaat wel dat hiervoor kosten aangerekend worden. Dit hangt af van maatschappij tot maatschappij.