Ik ga scheiden... Hoe zit het met mijn aanvullend pensioen?

De scheiding heeft een invloed op het wettelijk pensioen. Maar hoe zit het met je aanvullend pensioen en de rechten van je ex-partner? Welke rechten heeft je ex-partner op je aanvullend pensioen? Kan je je ex-partner uitsluiten als begunstigde van je groepsverzekering, en hoe?

Heeft mijn ex-partner recht op (een deel van) mijn aanvullend pensioen?

Als je gehuwd bent met gemeenschap van goederen, dan is dit inderdaad het geval. In principe heeft je ex-partner recht op 50 procent van de rechten die via het aanvullend pensioen opgebouwd werden tijdens jullie huwelijk. Toch is het in de meeste gevallen moeilijk om dat bedrag juist te berekenen. In geval van scheiding door onderlinge overeenstemming kunnen de ex-partners het eens worden over de verdeling. Is dit niet het geval, dan beslist de rechter.

Men krijgt het geld van een aanvullend pensioencontract natuurlijk was op het ogenblik van de pensionering. Daarom is het moeilijk op het ogenblik van de scheiding een deel van een kapitaal aan je ex-partner af te staan, terwijl je dat geld zelf nog niet gekregen hebt. In geval van overlijden is het eigenlijk nog erger, omdat je dat geld zelfs nooit zult ontvangen. Het is daarom best tot een compensatieregeling te komen. Gebeurt de scheiding na de uitkering van het pensioenkapitaal, dan is de situatie natuurlijk gemakkelijker, want het kapitaal is dan een deel van wat te verdelen is.

Kan ik mijn ex-partner uitsluiten als begunstigde van mijn groepsverzekering?

Alles zal afhangen van de formulering van het contract. Ofwel is de begunstigde van de groepsverzekering bij naam aangeduid, en dan kan/moet bij scheiding de naam van de begunstigde gewoon veranderd worden. In het andere geval wordt de begunstigde aangeduid met een algemene term "echtgeno(o)t(e)", "partner", "kinderen". In dat geval moet er bij scheiding en (eventueel) hertrouwen niets veranderd worden. Bij een verandering van burgerlijke staat is het dus wijs na te gaan of de begunstigde van de groepsverzekering wel degelijk nog de persoon is, die je wenst.

Verzekeringsmaatschappijen weten dat mensen vaak verstrooid zijn of op zulke zaken niet letten. Daarom voorzien de contracten meestal in een standaardclausule een reeks van opeenvolgende begunstigden. De begunstigde is meestal vooreerst de echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende, dan de kinderen, enz. Verliest die persoon deze hoedanigheid door scheiding, dan houdt hij/zij ook automatisch op de begunstigde van de groepsverzekering te zijn. Het contract zal ook meestal een 'begunstigde bij gebrek aan echtgeno(o)t(e) / wettelijk samenwonende' voorzien.

Eén (of meerdere) begunstigde(n) aanduiden

Wens je iemand aan te duiden die in de standaardclausule van het contract niet vermeld staat, of wil je van de standaardclausule afwijken, dan moet je dit aan de verzekeringsmaatschappij schriftelijk melden. Vermits de persoon die je dan nominatief aanduidt ook kan overlijden, is het aangeraden een hoofdbegunstigde en verschillende opeenvolgende begunstigden aan te duiden. Het is ook mogelijk verschillende begunstigden aan te duiden, maar dan mag je niet vergeten het aandeel van elk te vermelden.