Hoeveel houdt u netto over van uw wettelijk pensioen?

Uw netto pensioen is niet uw bruto pensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen. De bedragen hieronder zijn geldig in 2018.

Er zijn drie soorten afhoudingen van uw bruto pensioen:

De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) 

Deze bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van uw pensioen. Ze wordt ingehouden als het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief de overgangsuitkering en de buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013) hoger ligt dan 1.743,22 EUR (voor gepensioneerde 'met gezinslast') en 1.470,90 EUR (voor een alleenstaande gepensioneerde).  Weet ook dat deze bijdrage uw mutualiteitsbijdrage niet vervangt en geen recht geeft op de terugbetaling van de gezondheidszorgen. Deze mutualiteitsbijdrage betaalt u apart.

De solidariteitsbijdrage

Dit is een progressieve sociale inhouding op het totale brutobedrag van de pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013), renten en aanvullende voordelen van maximaal 2%. Ze wordt berekend op het totale brutobedrag van alle wettelijke en aanvullende pensioenen. Ze wordt afgehouden vanaf 2.672,92 EUR (voor gezinspensioenen) en 2.311,97 EUR (voor een alleenstaande gepensioneerde).

De bedrijfsvoorheffing (personenbelasting)

Het voorschot op de personenbelasting hangt af van uw pensioenbedrag, uw gezinssituatie en van het aantal personen ten laste. Onder een bepaalde drempel bent u geen belasting verschuldigd. Zonder kinderen ten laste wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden zodra het maandelijkse pensioen meer bedraagt dan 1.740,00 EUR voor gezinspensioenen en meer dan 1.215,00 EUR voor een alleenstaande gepensioneerdeen voor een overlevingspensioen.

De laagste pensioenen betalen dus geen ZIV- en solidariteitsbijdrage noch belastingen.

Uw pensioen berekenen

Op mypension.be (uw online pensioendossier bij de Federale Pensioendienst) kunt u uw pensioen te berekenen. Voor meer informatie hierover kunt u hier terecht.

Of u kunt ook bellen naar ‘De Pensioenlijn‘. Op het gratis telefoonnummer 1765 kunt u terecht met al uw vragen over het wettelijke en aanvullend pensioen.

De Federale Pensioendienst stuurt niet langer automatisch een pensioenraming naar werknemers die 55 jaar worden. U kunt wel zelf een raming maken op mypension.be.