Hoe wordt de rendementsgarantie in groepsverzekeringen berekend?

Op werkgevers die voor hun personeel een groepsverzekering onderschrijven, rust een rendementsgarantie. Maar hoeveel bedraagt die precies en waarop is die van toepassing: op de premies of ook op de reserves?

De rendementsgarantie houdt in dat de aangeslotenen bij een groepsverzekering recht hebben op een bepaald minimumrendement. In het verleden bedroeg de rendementsgarantie 3,25% op de werkgeversbijdragen en 3,75% op de werknemersbijdragen. Sinds 2016 geldt evenwel een nieuwe berekeningsmethode. Zo zal de rendementsgarantie elk jaar opnieuw bepaald worden en wordt rekening gehouden met de rendementen op de financiële markten. Daarbij geldt wel een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%.

De vraag is nu of die rendementsgarantie enkel geldt voor de premies die tijdens dat jaar gestort worden, of ook voor de reserves uit het contract. Welnu, op dit vlak zijn er twee berekeningsmethoden mogelijk: een horizontale en een verticale methode.

Horizontale methode

Deze houdt in dat de rendementsgaranties uit het verleden behouden blijven op de reserves die verworven zijn vóór de datum waarop de intrestvoet gewijzigd werd. Bij elke nieuwe wijziging wordt dus een aparte schijf van reserves gecreëerd die deze rendementsgarantie genieten tot de wettelijke pensioenleeftijd van de aangeslotene.

Verticale methode

Deze methode valt best te vergelijken met een spaarrekening. Elke nieuwe intrestvoet is van toepassing op alle verworven reserves en op de toekomstige premies (tot de intrestvoet opnieuw wijzigt).

De werkgever kiest

De werkgever kiest de berekeningsmethode, die ook vermeld wordt in het pensioenreglement. Het is enkel mogelijk om de berekeningsmethode te wijzigen als ook de beleggingswijze van de premies aangepast wordt.

 


Meer weten over collectieve kapitalisatie voor KMO's?
Meer weten over collectieve kapitalisatie voor grote ondernemingen?