Hoe beschermt u zich als zelfstandige tegen ziekte, ongevallen en overlijden?

Als zelfstandige staat u er alleen voor wanneer het even tegenzit … Dat is een cliché, maar zoals elke gemeenplaats zit er wel wat waarheid in. Ook al worden er inspanningen geleverd om het sociale statuut van zelfstandigen op te waarderen, toch doet u er goed aan om de nodige voorzorgen te nemen. Zo kunt u via verschillende verzekeringsoplossingen uzelf en uw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen van een langdurige ziekte of een overlijden.

Waarop heeft u recht?

Arbeidsongeschiktheid

De eerste maand dat u arbeidsongeschikt bent, krijgt u helemaal niks. Na 1 maand heeft u maximaal recht op een dagvergoeding van € 56,17 (met gezinslast), € 44,95 (als alleenstaande) of € 34,47 (als u samenwoont). Het spreekt voor zich dat uw inkomsten op deze manier fors terugvallen. Opgelet, het is cruciaal dat u ook in aanmerking komt voor een uitkering. Anders krijgt u helemaal niks. Dit heeft te maken met uw sociale bijdragen en het feit dat uw arbeidsongeschiktheid erkend is door een raadgevend geneesheer van het ziekenfonds.

Overlijden

Als u overlijdt, dan kan uw overlevende echtgeno(o)t(e) onder bepaalde voorwaarden een uitkering verkrijgen uit hoofde van uw activiteit als zelfstandige. Als aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldaan is, dan spreken we van een overlevingspensioen. Zo niet, dan is er mogelijk een overgangsuitkering. Naar analogie hiermee geldt dit ook als uw echtgeno(o)t(e) overlijdt.

Gewaarborgd inkomen

Als u door een ziekte of een ongeval getroffen wordt, dan blijven uw vaste kosten doorlopen, maar valt uw vast inkomen weg. Een polis Gewaarborgd Inkomen is dan ook een must om financiële problemen in dergelijke situaties te vermijden. Zo’n verzekering keert u maandelijks een bedrag uit als u arbeidsongeschikt bent. De hoogte van dit bedrag hangt af van de verzekerde som, de mate van arbeidsongeschiktheid, de wachttijd in de polis en het loon dat u zichzelf uitkeert. De premie van deze verzekering is aftrekbaar als beroepskost.

Als u een medisch of paramedisch beroep uitoefent, dan kunt u een arbeidsongeschiktheidswaarborg (en een overlijdensdekking) in uw Riziv-contract opnemen. Dit contract sluit u af via uw Riziv-toelage, die u krijgt als u geconventioneerd bent.

Omzetverzekering

Ook een omzetverzekering kan interessant zijn, zeker als uw afwezigheid in het bedrijf quasi zeker tot een omzetdaling zou leiden. Met een omzetverzekering waarborgt u dus de continuïteit van uw bedrijf. Opgelet, de begunstigde is hier de vennootschap, niet u als zelfstandige. De premies voor een omzetverzekering zijn volledig fiscaal aftrekbaar voor het bedrijf als beroepskost.

Overlijdensverzekering

Een overlijdensverzekering keert een kapitaal uit wanneer de verzekerde vóór de einddatum van de polis overlijdt. Als u samen met uw partner in het bedrijf werkt, dan is zo’n verzekering erg interessant. Als één van beiden plots zou overlijden, dan kan dit immers tot heel wat financiële zorgen leiden. Een overlijdensverzekering kan dan alvast die financiële problemen beperken.

Persoonlijke Ongevallenverzekering

Een persoonlijke ongevallenverzekering beschermt u zowel privé als tijdens de uitoefening van uw beroep tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Vergeet immers niet dat een zelfstandige niet kan rekenen op de arbeidsongevallenverzekering.