Hervorming van de pensioenen: het probleem van de gemengde loopbaan

Anderhalf jaar terug hadden wij al een artikel gewijd aan het vraagstuk van de gemengde loopbaan. Toen hadden wij dit een kopbreker genoemd. De berekening van het pensioen is natuurlijk de grootste zorg voor wie een gemengde loopbaan heeft. Wij moeten vaststellen dat de situatie nog lang niet eenvoudig geworden is. Is er wel evolutie in het dossier?

De eenheid van loopbaan
Vroeger betrof dit probleem niet zoveel personen. Toen bleven veel mensen bijna hun hele loopbaan bij dezelfde werknemer, dus met hetzelfde statuut. Door de professionele mobiliteit is dit lang niet meer het geval. Het aantal actieven met twee, ja zelfs drie statuten gedurende hun carrière, blijft jaarlijks stijgen. Meer en meer mensen hebben bijgevolg met dit probleem te kampen. Om die reden wensten de laatste twee regeringen hierin duidelijkheid te stellen.

In december 2013 besliste de toenmalige federale regering om het beginsel van de eenheid van loopbaan te versoepelen. Hierdoor konden voortaan meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor het pensioen. Het principe van de eenheid van loopbaan bepaalde dat een volledige loopbaan (en bijgevolg een volledig pensioen) maximum kon bestaan uit 45 loopbaanjaren. Voortaan wordt het principe gebaseerd op een aantal dagen in plaats van jaren. Eén trimester = 78 dagen, een jaar = 312 dagen, een volledige carrière  = 14.040 loopbaandagen.  Zo kan iemand met onvolledige loopbaanjaren toch een pensioen krijgen van meer dan 45 loopbaanjaren.

De gemengde carrière
Dit is zeer belangrijk voor wie een gemengde carrière heeft, dus voor wie in de loop van zijn beroepsleven van statuut veranderd is. Deze personen kunnen voortaan alle gepresteerde dagen laten meetellen voor de berekening van hun toekomstig pensioen. Dit is vooral voor de zelfstandigen interessant, omdat 6 zelfstandigen op 7 een gemengde carrière hebben!

Daarmee zijn echter lang niet alle problemen van de baan. De berekening van het pensioen van mensen die onder twee of drie statuten gewerkt hebben, gebeurt nog altijd moeilijk. Een concreet voorbeeld hiervan is dat sommige mensen door een gemengde carrière geen recht hebben op een minimumpensioen, hoewel ze genoeg jaren gewerkt hebben. Dit is het te wijten aan het feit dat de verschillende pensioenstelsels andere voorwaarden stellen aan het minimumpensioen. Wanneer iemand een minimumpensioen aanvraagt als zelfstandige of werknemer, wordt geen rekening gehouden met de jaren als ambtenaar, en omgekeerd. De Ombudsdienst pensioenen stelt dus vast dat een aantal gepensioneerden geen minimumpensioen krijgen, alleen door het feit dat ze een gemengde loopbaan hebben. Een duidelijke discriminatie.

Ook de bedragen van de minimumpensioenen verschillen, ondanks de inspanningen van de regering om deze verschillen weg te werken. Een werknemer met een gemengde loopbaan krijgt momenteel een lager minimumpensioen dan een werknemer zonder gemengde loopbaan! Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Zoals we hier gezien hebben, zal hiervoor zo snel mogelijk een oplossing gevonden worden.

De grofste onrechtvaardigheden zullen weldra weggewerkt zijn. Het aanvragen van het pensioen en de berekening van de bedragen blijft, voor wie een gemengde carrière heeft, echter nog... een kopbreker.