Elk zijn eigen pensioen... of een gezinspensioen?

Wat is een gezinspensioen? En wie kan daarop aanspraak maken? In welk geval?  Dit gaan we nu bekijken.

Alleenstaandenpensioen of gezinspensioen

Alleenstaanden en feitelijk of wettelijk samenwonenden worden voor het pensioen als alleenstaanden beschouwd en hebben alleen recht op het alleenstaandenpensioen. Dit wordt berekend op basis van de eigen carrière van elk. Samenwonenden hebben, wanneer zij uiteengaan, ook geen recht op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot of, als de partner overlijdt, op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.  Als beide partners een eigen goedgevulde loopbaan hebben en voldoende inkomsten hebben, zal het huwelijk eigenlijk niet veel veranderen. In het tegengestelde geval, kan huwen wel voordelig zijn.

In bepaalde gevallen kan één van beide partners inderdaad recht hebben op het gezinspensioen.  In  die situatie wordt het pensioen van die partner verhoogd met 1,25. Dit is het geval wanneer dit verhoogde pensioen hoger ligt dan de som van de twee afzonderlijke alleenstaandenpensioenen. Dit zal voornamelijk het geval zijn wanneer één van beide echtgenoten een zeer laag pensioen heeft, bijvoorbeeld omdat die weinig of niet gewerkt heeft.  Bij de pensionering wordt dit door de pensioenkas automatisch onderzocht en krijgt het koppel het hoogste pensioen. 

Wanneer de gehuwden het gezinspensioen ontvangen, wordt het pensioen van de andere partner opgeschort. Deze partner mag dan wel geen werkloosheids- of ziekte-uitkering ontvangen. Een beroepsactiviteit is voor deze persoon wel toegelaten, op voorwaarde dat deze activiteit niet meer opbrengt dan bepaalde grens bedragen.

Een uitzondering voor ambtenaren

Dit gezinspensioen bestaat echter niet in het pensioenstelsel van de ambtenaren. Een gepensioneerde ambtenaar zal dus altijd een alleenstaandenpensioen ontvangen, ook al heeft zijn partner geen eigen pensioen. Het alleenstaandenpensioen van de ambtenaar zal echter wel verhoogd kunnen worden, indien dit pensioen de grens van het minimumpensioen niet haalt. We hebben echter gezien dat het pensioen van de ambtenaren in de meeste gevallen hoger ligt dan dat van de andere beroepscategorieën.

De Inkomensgarantie voor ouderen

Opgelet, de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een andere zaak: dit is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen van ten minste 65 jaar die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Tot 2001 heette dit het 'gewaarborgde inkomen'. Voor de berekening van dit inkomen worden wettelijk samenwonenden wel degelijk gelijkgeschakeld met gehuwden. Het wettelijk samenwonen kan dus in dit geval wel leiden tot een herziening van de Inkomensgarantie voor Ouderen, omdat rekening gehouden wordt met de bestaansmiddelen van alle personen die onder hetzelfde dak wonen.