Een zaak opstarten na je pensioen?

Slechts 4% van de werknemers wenst na hun pensionering een zaak op te starten om van hun passie een beroep te maken.

 

Tussen droom en werkelijkheid

 • 1 op de 3 werknemers heeft een hobby, een passie of een idee dat hij eventueel na pensionering kan omvormen tot een zaak.
 • 1 op de 4 werknemers heeft zelfs goesting om dit te doen na pensionering.
 • Als puntje bij paaltje komt, denkt slechts 1 op de 25 werknemers dit ook  effectief te doen.

Wel goesting, maar de stap zetten is te groot

De motiveringen om de stap niet te zetten zijn uiteenlopend, maar belangrijk.  We merken dat het financiële aspect zeer belangrijk is en bijna op alle niveaus een rol speelt. Andere struikelblokken hebben minder te maken met het financiële aspect. Een overzicht.

Verliezen van mijn opgebouwde rechten 

 • 3 op de 5 vreest voor een (gedeeltelijk) verlies van zijn wettelijk pensioen.
 • 1 op de 2 vreest voor een een (gedeeltelijk) verlies van de sociale bescherming die ze genieten als gepensioneerde werknemer of ambtenaar.

Beide percepties zijn echter ongegrond. 

 • Sinds 1 januari 2015 mag elke gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioenrechten te verliezen.
 • Men bewaart het statuut als gepensioneerde werknemer of ambtenaar met alle verworven rechten hieraan gekoppeld.

Spaargeld niet willen verliezen 

 • Veel mensen deinzen terug voor de investering of willen geen financieel risico lopen.

Mogelijke kredietweigering 

 • Misschien hebben ze ook schrik voor wat de potentiële kredietgever (de bank) gaat denken van een gepensioneerde die een zaak wenst op te starten.

Grote onzekerheid als de gezondheid niet meer meezit

 • Mogelijks inkomensverlies en de gevolgen ervan.
 • Wat met de zaak als men wegvalt.

Administratieve en sociale lasten 

 • Niet te verwonderen, veel respondenten worden afgeschrikt door de administratieve last. De stap zetten van bediende of ambtenaar naar zelfstandige - zeker na de pensioenleeftijd - is helemaal niet vanzelfsprekend.
 • Het moeten betalen van sociale bijdragen, ligt voor 1 op de 2 moeilijk.  Dit klopt wel. Zoals elke zelfstandige (in hoofd- of nevenberoep) moet men zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen als zelfstandige.

Psychologisch en sociale druk

 • de onzekerheid, de angst voor mislukking

bescherming.art1

 

Waarom prikkelt het dan?

Het is zeer opvallend dat de drijfveren veel hoger scoren dan de struikelblokken. Hoe komt het dan dat slechts 4% werkelijk de stap wenst te zetten? Misschien bestaan deze drijfveren wel, maar zijn ze niet echt voldoende sterk.  Dit is echter ook op een andere manier te verklaren: deze drijfveren kunnen de actieve gepensioneerde motiveren tot het opstarten van een zaak, maar ook tot het besteden van hun tijd aan een andere activiteit, zoals vrijwilligerswerk. Dezelfde motivering kan de mensen dus in diametraal tegenovergestelde richtingen duwen!  Een overzicht:

Actief blijven na pensioen kan ook anders

 • Bijna negen op de 10 wenst actief te blijven. Dat is duidelijk en moet ons niet verrassen. We kennen allemaal zeer actieve jonge gepensioneerden.
 • Het tweede punt, dat bijna even hoog scoort, is het behouden van sociale contacten. Jonge (of toekomstige) gepensioneerden hebben duidelijk schrik voor een isolement dat het pensioen zou kunnen meebrengen. Dit wordt ook nog op twee andere manieren verwoord: het huis uit zijn en het bang zijn om in een leegte vallen.
 • 3 op de 4 wil zich nuttig blijven voelen, mensen helpen en blij maken

Maar dit alles zal hen niet noodzakelijk leiden naar opstarten van een zaak. Er bestaan zoveel andere manieren om actief te blijven, het behouden van sociale contacten en zich nuttig te voelen. En dit zonder het financieel risico die het opstarten van een zaak met zich meebrengt.

Als ik het doe, moet het wel opbrengen

 • Drie vierden van de ondervraagde personen zou eventueel een zaak opstarten om hun financiële situatie te verder verbeteren.

Onderzoek

De resultaten besproken in dit artikel komen uit het Nationaal Gezonderzoek 2015 van Delta Lloyd Life. Klik hier voor meer informatie.