De rekening-courant: geld inbrengen in de vennootschap

We zagen wat een rekening-courant is, en wat je ermee kan doen. Nu bekijken we wat de voor- en nadelen, de opportuniteiten en gevaren hiervan (kunnen) zijn. En hoe dit fiscaal wordt behandeld?

Creditsaldo met rente

De rekening-courant kan dus een schuld of een vordering vertonen. De rekening-courant wordt gecrediteerd, wanneer je als bedrijfsleider je vennootschap voor een onbepaalde tijd geld leent. In dit laatste geval kun je als vennoot een rentevergoeding krijgen. Een vordering van een aandeelhouder of bedrijfsleider ten opzichte van de vennootschap kan fiscaal interessante inkomsten opleveren, het kan een interessante belegging zijn. Inderdaad, de interesten die op deze rekening-courant betaald worden, zijn in principe voor de vennootschap aftrekbaar. Aan de andere kant worden ze bij de vennoot/aandeelhouder aan 30% roerende voorheffing onderworpen, terwijl bezoldigingen gemakkelijk met meer dan 50% belast kunnen worden.

Indien de vennootschap geld nodig heeft, kan het vaak interessanter zijn privégeld in te brengen in de vennootschap via de rekening-courant, in plaats van het kapitaal van de vennootschap te verhogen. Het verhogen van het kapitaal is immers een omslachtige procedure die een notariële tussenkomst en een publicatie in de bijlagen van het Staatsblad vereist. De financiële ondersteuning van de vennootschap door het inbrengen van privégeld is een zeer flexibele manier van handelen, zonder enige formaliteit.

Gevaar bij faillissement

Wanneer je dit doet, moet je wel zeer voorzichtig zijn in geval van (gevaar op) faillissement van de vennootschap. Normaal is een vordering van een rekening-courant onmiddellijk opvraagbaar, maar wanneer de vennootschap er financieel slecht voorstaat, is het vaak moeilijk je geld terug te krijgen. Het opvragen van veel geld juist vóór een faillissement zal ook niet ongezien gebeuren. In de praktijk riskeer je geld dan ook vaak kwijt te zijn.

Beperkingen

De wetgever heeft ook begrepen dat het lenen aan de vennootschap kon gebruikt worden om bepaalde belastingen te omzeilen, daarom werden er enkele beperkingen opgelegd. Vooreerst mag de stand van de rekening-courant aan het einde van het boekjaar niet hoger zijn dan de som van het fiscaal volstort kapitaal en de som van alle belaste reserves aan het begin van het boekjaar. Let dus op voor kapitaalsverhogingen of -verminderingen in de loop van het boekjaar.

Het zou tevens te gemakkelijk zijn een overdreven rentevoet te hanteren. De belastingplichtige wenst inderdaad zoveel mogelijk interest te ontvangen. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de rentevoet op de rekening-courant niet hoger mag zijn dan de marktrentevoet. Indien deze rentevoet de marktrente overschrijdt, zal het voordeel geherkwalificeerd worden in een dividend, zodat de fiscus meer belastingen zal kunnen innen.

Het lenen aan de vennootschap via de rekening-courant is dus een handige en fiscaal aantrekkelijke manier om geld in te brengen in de vennootschap. Het is wel niet zonder risico.