De rekening-courant: geld halen uit de vennootschap

Lenen aan de vennootschap via de rekening-courant kan praktisch en fiscaal interessant zijn. Maar ook het omgekeerde is mogelijk. Is dit eveneens interessant? 

Debetstand van de rekening-courant

Wanneer de rekening-courant een debetstand vertoont, heeft de bedrijfsleider meer schulden dan tegoeden ten opzichte van zijn vennootschap. De wetgever wil echter niet dat je zomaar geld ontleent aan je vennootschap, zonder hierop belastingen te betalen. Wie geen of te lage interesten wordt aangerekend, geniet hierdoor volgens de fiscus een voordeel: hij zal dus op dit voordeel, het verschil tussen een referterentevoet en de voet die werkelijk werd toegepast, belast worden (Artikel 32 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (WIB)/92). Deze stand wordt in de personenbelasting beschouwd als een voordeel van alle aard. Dit voordeel wordt maandelijks berekend op het gemiddelde geleende bedrag. Maar het mag ook berekend worden op jaarbasis door de som van het openstaande saldo op de eerste en de laatste dag van het jaar door twee te delen. Deze debetinterest op de rekening-courant wordt elk jaar aangepast en bedraagt voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) 9,27%.

Een lening, geen inkomsten

Dit geld dat je uit de vennootschap haalt, wordt beschouwd als een lening en niet als inkomsten. Een lening die daarenboven zonder contract noch garantie plaatsgehad heeft. Op inkomsten (loon of dividenden) moet je immers inkomstenbelasting betalen, wat hier niet het geval geweest is. Zolang deze belastingen niet betaald worden, blijven dit brutogelden. Vergeet niet dat de rekening-courant ooit zal moeten aangezuiverd worden. Wanneer je deze sommen wil terugbetalen met geld dat je via je vennootschap verdient, zal je meer dan tweemaal deze som moeten verdienen. Je zult hier immers ongeveer 50% belastingen op moeten betalen, zonder te spreken van de sociale bijdragen. Stel dat je als zaakvoerder ooit 100.000 EUR moet terugbetalen, dan zal je ongeveer 250.000 EUR (belastingen en sociale bijdragen) moeten verdienen om deze rekening-courant terug te betalen!

Nog andere nadelen en gevaren

Daarenboven bestaat het risico dat het gratis geld uitlenen zonder garantie of contract door een rechter beschouwd zou kunnen worden als een misbruik van vennootschapgoederen. En in geval van faillissement van de vennootschap zal een curator zich onverbiddelijk tot jou richten om het verschuldigde bedrag te innen.

Ook voor de vennootschap

Deze situatie kan niet alleen voor jou, maar ook voor de vennootschap negatief uitvallen. Inderdaad, bij een kredietbeoordeling van de maatschappij worden deze sommen afgetrokken van het vermogen van de vennootschap, waardoor haar solvabiliteit achteruitgaat.

Via de rekening-courant geld halen uit zijn vennootschap blijkt dus geen goed idee. Het is wijs met deze raad rekening te houden.