De plaatsbeschrijving bij verhuur: wat bij geschillen?

Wij hebben reeds gezien dat beide partijen baat hebben bij het opstellen van een nauwkeurige en gedetailleerde plaatsbeschrijving bij de intrede van de huurder. Geen van beide partijen mag het opstellen van een plaatsbeschrijving weigeren. Indien dit gebeurt, mag de tegenpartij zich richten tot een vrederechter. Deze zal dan meestal een deskundige aanstellen. De vragende partij kan zijn aanvraag indienen tot aan het einde van de eerste maand van bewoning. Het kan gebeuren dat er na de opmaak van de plaatsbeschrijving werken uitgevoerd worden of wijzigingen aangebracht worden aan de gehuurde woning. In zulk geval moeten de huurder en de verhuurder, in onderling overleg, een bijvoegsel opmaken. Ook hier zal de vrederechter bij betwisting een deskundige aanstellen.

De huurder moet normaal gezien de woning teruggeven "in de staat waarin hij haar volgens de plaatsbeschrijving heeft ontvangen". Daarom zal ook aan het einde van het huurcontract zal een plaatsbeschrijving opgesteld worden. Als de woning schade vertoont die niet vermeld staat in de beschrijving bij de intrede, dan moet de huurder deze schade herstellen of de verhuurder schadeloosstellen. Dit is trouwens de voornaamste reden waarom een huurwaarborg mag gevraagd worden. Wij herinneren er terloops aan dat een huurwaarborg nu, in tegenstelling tot vroeger, niet meer mag bedragen dan 2 maanden huur. Schade die het gevolg is van ouderdom, van een geval van overmacht of van het normale gebruik van het gehuurde goed, moet de huurder echter niet vergoeden. Zo wordt bijvoorbeeld de levensduur van het behang op negen jaar bepaald.

Indien er bij de intrede geen plaatsbeschrijving opgesteld wordt, dan is het aan het einde van het huurcontract zeer moeilijk om de omvang van een eventuele schade te beoordelen en aan iemand toe te schrijven. Het niet-opstellen van een plaatsbeschrijving of het onvolledige of onduidelijke aspect van een plaatsbeschrijving zal dus in de meeste gevallen nadelig zijn voor de verhuurder. De wet voorziet echter dat deze laatste alle mogelijke rechtswegen mag gebruiken om te bewijzen dat de schade door de verhuurder veroorzaakt werd. Kan de verhuurder dus uiteindelijk bewijzen dat bepaalde beschadigingen bij de intrek van de huurder nog niet aanwezig waren, dan zal de huurder wel voor de kosten moeten opdraaien, al werd er geen plaatsbeschrijving opgesteld. In de meeste gevallen zal de taak van de verhuurder echter zeer moeilijk zijn.