De oprichting van een vennootschap

U wilt starten, u hebt een ondernemingsplan opgesteld en de ondernemingsvorm gekozen. Nu moet u overgaan tot de effectieve oprichting van de vennootschap. Er bestaan verschillende vormen van vennootschap, elk met zeer verscheiden kenmerken. De bvba is de meest voorkomende vennootschapsvorm. Daarom is het interessant deze meer in detail te bekijken.

Opgelet, voor andere vennootschapsvormen gelden soms andere formaliteiten en zeker andere bedragen, wat het kapitaal betreft.

1. De oprichtingsakte
De statuten worden opgesteld in een oprichtingsakte die voor een notaris moet gebeuren. Deze zal natuurlijk een belangrijke rol spelen. Zodra de oprichtingsakte is ondertekend, kunnen de vennoten verbintenissen aangaan.

De oprichtingsakte moet een aantal belangrijke elementen vermelden:

  • De rechtsvorm, de naam, de maatschappelijke zetel, het doel van de vennootschap en, desgevallend, de duur ervan.
  • De identiteit van de oprichters, vennoten en de manier waarop de vennoten- zaakvoerders aangesteld worden.
  • Het maatschappelijke en het vrijgemaakte kapitaal, de deelbewijzen en de voorwaarden van overdracht.
  • De algemene vergadering, de aanwijzing van commissarissen, begin en einde van het boekjaar, enz.

Een uittreksel van de definitieve oprichtingsakte moet binnen vijftien dagen na de opstelling ervan bij de griffie worden neergelegd.

 2. Het kapitaal
Het kapitaal moet op het ogenblik van de oprichting van de bvba volledig worden volgestort, en dit voor een bedrag van 18.550 euro. Dit wil zeggen dat de vennoten zich schriftelijk verbinden om deze som ter beschikking te stellen van de vennootschap. Elk aandeel waarop in geld is ingeschreven, moet ten minste voor één vijfde zijn volgestort.

De inbreng kan ook in natura gebeuren, maar dan moeten de aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, op het ogenblik van de oprichting volledig volgestort zijn.

Van het volledige kapitaal moet minstens 6.200 euro gestort zijn. Het is belangrijk te weten dat de vennoten enkel voor hun inbreng aansprakelijk zijn.

 3. Wettelijke en technische type verplichtingen
Een bvba moet een aantal voorschriften naleven.

  • Zo moet een financieel plan opgemaakt worden.
  • Gebeurt de inbreng in geld, dan moet een rekening geopend worden op naam van de vennootschap.
  • Alle vennootschappen moeten zich inschrijven in het rechtspersonenregister (RPR) dat bij de griffie van de rechtbank van koophandel gehouden wordt. Deze kent hun een ondernemingsnummer toe, dat tevens het btw-nummer is.
  • Na inschrijving in het rechtspersonenregister moet een vennootschap met handelsactiviteiten zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit gebeurt via een ondernemingsloket.

 4. Bestuurders en vennoten
In een bvba heet de bestuurder zaakvoerder. De zaakvoerder kan statutair of niet-statutair zijn. In het eerste geval wordt hij in de statuten benoemd. De niet-statutaire zaakvoerder, daarentegen, wordt door de algemene vergadering benoemd.

Een bvba kan ook door één enkele persoon opgericht worden. Het is de enige vennootschapsvorm met dit kenmerk. In dat geval is hij dan ook als enige persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen aangegaan door de bvba.

Dit waren enkele belangrijke punten waarmee u moet rekening houden bij de oprichting van een vennootschap. Toch kunt u niet buiten het advies van een deskundige, boekhouder, fiscalist of jurist, noch zonder de hulp van een notaris. U staat er niet alleen voor.