Bescherming van je gezinsinkomen is geen luxe!

Je vindt het vanzelfsprekend een verzekering te nemen voor je kostbare goederen, zoals je auto of je huis. Maar zou je niet beter ook een verzekering nemen voor je meest waardevolle bezit? Je vraagt je misschien af wat er waardevoller is dan je auto of je huis? Het is nochtans eenvoudig: het is datgene dat ervoor zorgt dat jij je die auto en dat huis kunt veroorloven: je gezinsinkomen! 

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Het is geen denkbeeldig risico en kan iedereen overkomen: één persoon op tien kent tijdens zijn loopbaan een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid, zij het door een ziekte of door een ongeval. Iedereen die een woonkrediet aangaat, neemt een schuldsaldoverzekering, die de lening terugbetaalt bij overlijden, maar wie denkt aan het risico op een arbeidsongeschiktheid, waarbij het inkomen een forse duik maakt, en waardoor men zijn lening niet meer kan terugbetalen. En nochtans... de kans op een arbeidsongeschiktheid is vele malen groter dan de kans op overlijden.

Door een arbeidsongeschiktheid wordt je financiële planning serieus uit haar evenwicht gebracht, omdat je inkomens plots terugvallen tot de wettelijke tussenkomst, terwijl je kosten even hoog blijven. Erger nog: je hebt plots medische kosten die je vroeger niet had. Zowel je levensstandaard als je pensioenopbouw komen hierdoor in het gedrang. Zeker voor een zelfstandige kan dit zeer zware gevolgen hebben. Daarom kan het wijs zijn om een verzekering te nemen tegen een langdurig verlies van inkomsten en ook een verzekering voor de medische kosten.

Let op: sinds begin 2016 is hier voor de oudere werknemers en zelfstandigen verandering in gekomen. Sedert die datum mag de verzekeraar het aanvullend pensioenkapitaal slechts uitkeren wanneer de verzekerde zijn wettelijk pensioen neemt, dus 65 jaar - op enkele uitzonderingen na. Vroeger eindigden deze pensioenplannen op 60 jaar. Daarom kunnen verzekeraars contracten die op 60 jaar eindigden, verlengen tot 65 jaar. Zij zijn hiertoe niet verplicht, maar het is hen aanbevolen, vermits ze het kapitaal toch slechts op het ogenblik van de wettelijke pensioenleeftijd kunnen uitkeren.

Deze verlenging gebeurt echter niet automatisch. Op 1 juni 2017 werd voor de verzekeraars een nieuwe gedragscode van toepassing waarmee zij een oplossing willen aanreiken aan hun verzekerden die langer zullen moeten werken dan de eindleeftijd die oorspronkelijk voorzien was voor deze verzekeringsdekking. De verzekeraars zullen zo de plannen kunnen verlengen en hun tarieven voor de verlenging aanpassen.

Echtscheiding

Gehuwden maken hun plannen samen. Maar wat, indien het huwelijk op de klippen loopt? In ons land eindigen twee op drie huwelijken met een echtscheiding. Het risico is dan ook niet denkbeeldig. Een echtscheiding heeft een grote invloed op de financiële situatie. De inkomens blijven wel gelijk, de kosten zullen echter stijgen. De scheiding zelf brengt uitgaven mee, denk maar aan advocaatkosten (nu met btw). De gewijzigde gezinssituatie heeft eveneens tot gevolg dat je anders belast zult worden. Dit alles heeft een grote invloed op je mogelijkheden om te sparen. Het is dus nuttig na te gaan welke de impact van het huwelijkscontract is op het persoonlijke vermogen. Bescherm daarom je inkomen tegen echtscheiding.

Voortijdig overlijden

Het is menselijk om hier niet te lang bij stil te staan, we moeten echter ook rekening houden met een voortijdig overlijden. We kunnen niet buiten de berekening van de financiële impact hiervan op de nabestaanden. Als je een levensverzekering hebt, zal je echtgeno(o)t(e) deze som wel ontvangen, maar zal dit voldoende zijn om het wegvallen van je salaris te compenseren?

Let op: in 2017 werd de roerende voorheffing opgetrokken van 27 naar 30%. Dit heeft ook een impact op sommige levensverzekeringen. Welke? Dat lees je hier in detail.

Ook zullen sommige vaste kosten blijven, zoals een persoonlijk krediet. En hoe zit het met de gezinswoning? Een schuldsaldoverzekering is hier een goede oplossing. Met een goede bescherming zullen je kinderen zorgeloos opgroeien en de studies kunnen volgen die ze willen. Denk daarom aan je gezinsinkomen en bescherm het tegen je overlijden.

Andere onvoorziene omstandigheden

Niemand is gevrijwaard tegen werkloosheid. Natuurlijk heeft het verlies van werk een grote invloed op de financiële situatie. En je bent ook nooit zeker opnieuw een even goed betaalde baan te vinden. Er zijn nog andere onvoorziene situaties in het leven: een auto-ongeluk bijvoorbeeld. Dit kan bijzonder schadelijk zijn voor wie zijn wagen nodig heeft om te werken. Een omniumverzekering is hiertegen een goede beveiliging.

Het is trouwens aangewezen om een spaarreserve te hebben die onmiddellijk beschikbaar is. Uit de resultaten van de Nationale Pensioenenquête 2014 van Delta Lloyd Life blijkt dat heel wat Belgen die plots te maken krijgen met langdurige ziekte of ontslag, niet voorbereid zijn op een plotse financiële leemte. Wanneer men uitgaat van de algemene regel die voorschrijft dat gezinnen best een spaarreserve van 3 maanden voorzien voor onvoorziene financiële tegenslagen, voldoet 56% van de Belgen tussen 18 en 64 jaar hier niet aan.

Financiële planning

Een goede financiële planning moet alle onvoorziene omstandigheden van het leven in rekening nemen. Het zal het risico niet wegnemen, maar tenminste de financiële gevolgen ervan beperken.

Voor meer informatie kan je steeds bij je verzekeringsmakelaar terecht.