Als zelfstandige in het buitenland: administratieve verplichtingen binnen de EER

We weten nu wat iemand die als zelfstandige in het buitenland wil starten, moet doen om in orde te zijn met een reeks aspecten van de sociale zekerheid. We hebben de verschillende situaties onderzocht. Er zijn echter nog veel andere administratieve eisen waarmee je in dat geval rekening dient te houden. Vooreerst gaan wij de situatie onderzoeken voor het werken binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Reisdocumenten
Dankzij het vrije verkeer van personen binnen deze ruimte heb je geen bijzondere reis- of verblijfsdocumenten nodig, buiten – natuurlijk – je identiteitskaart. Daarmee kun/moet je bij de lokale autoriteiten (gemeente of politie) een verblijfsvergunning aanvragen. Wie werkt of een (Belgische) werkloosheidsuitkering geniet (zie hieronder), moet dit binnen de zeven dagen doen. In sommige landen is het niet nodig, maar het brengt een grotere zekerheid.

Belastingen
Om achteraf geen problemen te hebben, is het veiliger zijn voorzorgen te nemen wat betreft de belastingen. In functie van je situatie/werk, enz., zul je inderdaad in België of in het buitenland belast worden. In de meeste gevallen zal dit wel het buitenland zijn. Het is aangewezen om de nodige informatie in te winnen bij je belastingkantoor of bij het contactcenter van de FOD Financiën.

Ziekteverzekering
De eerste bron, wat deze materie betreft, is je huidig ziekenfonds. We zagen dat een grensarbeider zowel in zijn werkland als in zijn woonland recht heeft op volwaardige medische zorgen, in de andere gevallen heeft een Europese burger buiten het woonland enkel recht op dringende medische verzorging. Ook hier zal veel afhangen van je situatie en van de duur van je verblijf in het buitenland. In sommige gevallen zal het aangewezen zijn bij je huidig ziekenfonds te blijven, in andere gevallen zal het nodig zijn aan te sluiten bij een ziekenfonds in het buitenland. Een Europese ziekteverzekeringskaart en enkele S-formulieren (die nodig zijn om de terugbetaling te krijgen van medische zorgen in het buitenland) zijn hierbij heel belangrijk. Zo'n Europese ziekteverzekeringskaart is twee jaar geldig. Wie in het nieuwe land voor een buitenlandse werkgever werkt, betaalt zijn sociale bijdragen in dat land en zal er verzekerd zijn, op voorwaarde dat hij/zij bij een ziekenfonds in dat land ingeschreven is.

Werkloosheid
Het stimuleren van het vrije verkeer van personen had natuurlijk eveneens als belangrijk doel aan werklozen de mogelijkheid te bieden om in een ander land werk te vinden. Een Belgische werkloze kan daarom zijn uitkering "meenemen" naar het buitenland. Opgelet, dit is slechts voor drie maanden mogelijk. In elk geval is het aangewezen bij de RVA langs te gaan om te vernemen wat je moet doen als je in het buitenland werkloos wordt. Je zult er een U1-formulier krijgen, waarop staat hoeveel je al in België gewerkt hebt. Dit document moet desgevallend aan de dienst voor arbeidsbemiddeling van het land van bestemming overhandigd worden. Je werk in België zal inderdaad meetellen voor de berekening van je rechten op een werkloosheidsuitkering in het gastland.

Gaan werken in een ander land van de EER brengt dus wel enkele moeilijkheden mee, maar de meeste dekkingen die we in ons land genieten, zullen ook ter plaatse gelden. Dit is een echte geruststelling. Buiten de EER is de situatie echter niet zo rooskleurig.